Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti Feva Slovakia SK s.r.o.

Nakupovanie tovaru na našich internetových stránkach môžu uskutočniť právnické aj fyzické osoby za predpokladu dodržania nižšie uvedených pravidiel.

Obchodná spoločnosť Feva Slovakia SK s.r.o., Estónska 50, 821 06 Bratislava (ďalej primerane len “predávajúci”), je zapísaná v obchodnom registri Okresný súd Bratislava 1; Oddiel: Sro Vložka: 120460/B. Spoločnosť Feva Slovakia SK s.r.o. prevádzkuje nákupný web portál / webového obchodu na stránke www.feva.sk a jej podstránkach ( ďalej primerane aj „nákupný portál“ ). Prostredníctvom tohto portálu má tretia osoba ( ďalej „kupujúci“ ) možnosť prezerať si tovar na stránke nákupného portálu. Súčasne za podmienok určených týmito všeobecnými obchodnými podmienkami ( ďalej „VOP“ ) a za predpokladu akceptácie objednávky/návrhu kúpnej zmluvy predávajúcim má táto osoba ako kupujúci možnosť zakúpiť ním vybraný tovar.

Adresa elektronickej pošty predávajúceho feva@feva.sk. Telefónne číslo predávajúceho +421 903 45 55 33, +421 903 31 51 61. Operačné hodiny call centra a reklamačného strediska predávajúceho: bežné pracovné dni pondelok až piatok od 08.00 -16.00 hod. mimo dní pracovného pokoja a sviatkov. Tieto údaje môžu byť kedykoľvek pozmenené alebo aktualizované na www.feva.sk.

 

Objednávky

 

Objednávky môžete posielať písomnou formou e-mailom na feva@feva.sk alebo priamo vytvoriť objednávku na našom e-shope. Objednávky musia obsahovať nasledujúce identifikačné údaje zákazníka:

 • obchodné meno spoločnosti
 • IČO
 • DIČ
 • fakturačná a dodacia adresa
 • telefonický kontakt
 • email k zaslaniu potvrdenej objednávky alebo elektronickej faktúry

 

Objednávka musí obsahovať presnú špecifikáciu požadovaného tovaru:

 • normu (DIN, ISO alebo inú špecifikáciu, napr. výkresová dokumentácia)
 • materiál
 • povrchovú úpravu
 • rozmer
 • počet kusov
 • prípadne dohodnutú cenu alebo číslo cenovej ponuky

 

Objednávky sú záväzné po potvrdení obchodným oddelením dodávateľa a následne zaslaným potvrdenia objednávky. Pri odbere menšieho počtu kusov, ako je počet kusov v balení, účtujeme prirážku vo výške 40% z ceny.

Tovar skladom – objednávka doručená do 10:00 hodiny bude dodaná do 48 hodín.

Tovar skladom – objednávka doručená po 10:00 hodiny bude dodaná do 72 hodín.

Na tovar ktorí nie je skladom bude vytvorená cenová ponuka s uvedením možného termínu dodania.

 

Cena

 

Ak nie je výslovne stanovené inak, ceny uvedené v internetovom obchode Feva, v katalógoch alebo v iných publikáciách sú veľkoobchodnými cenami a nezhŕňajú dopravu, manipulačné poplatky, dane, clá, dovozné poplatky alebo poplatky za colnú sprostredkovateľskú činnosť a môžu byť upravené alebo zmenené aj bez prechádzajúceho upozornenia. Ceny produktov sa menia v závislosti na cenách vstupných materiálov a tiež z dôvodu kolísania kurzu € Eur voči $ doláru.

Cena sa môže zmeniť z dôvodov zjavnej tlačovej či inej chyby týkajúcej sa ceny tovaru zistenej v systéme predávajúceho alebo zverejnenej na nákupnom portáli pri tovare. Kupujúci i predávajúci je oprávnený zrušiť objednávku, resp. odstúpiť od kúpnej zmluvy ( do okamihu prevzatia tovaru ) ak je kupujúcemu oznámená zmena kúpnej ceny niektorej položky v dôsledku zjavnej tlačovej či inej chyby týkajúcej sa ceny tovaru.

 

Doprava

 

Preprava dopravnou spoločnosťou

Pri objednaní tovaru nad 500 € bez DPH je doprava ZDARMA.

Pri objednaní tovaru do 500 € bez DPH BALÍK do 30 kg a do výšky 175 cm cena za dopravu 5 € bez DPH. Náš pracovník Vás bude dodatočne informovať o presnej výške prepravného e-mailom.

Prepravu tovaru do zahraničia riešime individuálne okrem našej zmluvnej prepravnej služby. Je možné i osobný odber alebo odber prepravnou službou zákazníka priamo na expedičnom sklade v Bratislave.

Zákazník preberá od prepravnej spoločnosti len zásielky bez viditeľného poškodenia. V prípade viditeľného poškodenia zásielky je povinný spísať s dopravcom protokol a pokiaľ po rozbalení zásielky zistí, že obsah bol prepravou poškodený, upozorní urýchlene (do 12 hodín) písomne alebo telefonicky predávajúceho.

V prípade ak kupujúci neoprávnene odmietne prevziať tovar alebo ho opakovane neoprávnene neprevezme, je predávajúci oprávnený si voči nemu uplatniť všetky náklady, ktoré mu v tejto súvislosti vznikli.

 

Osobný odber

Tovar si môžete vyzdvihnúť v pracovné dni od pondelka do piatku v čase od 7:30 do 17:00 hod. Objednaný tovar si môže vyzdvihnúť na našom sklade v Bratislave na Staviteľskej ulici (mapa v kontaktoch).

Odber tovaru je možný až po prichystaný tovaru a následne obdržaní SMS, emailu alebo telefonátu od nášho personálu.

 

Platobné podmienky

 

Predávajúci akceptuje nasledujúce platobné podmienky:

 • v hotovosti alebo platobnou kartou na odbernom mieste
 • na dobierku u kuriéra (poplatok za dobierku 1 € do sumy 600 €, 2,7 € do sumy 1660 €)
 • platobnou bránou na e-shope
 • na predfaktúru – zálohová faktúra s možnosťou jej uhradenia prevodom cez účet

Platobné podmienky sú predmetom dohody, poskytujeme možnosť platby na faktúru formou bankového prevodu iba stálym zákazníkom, splatnosť sa určuje po dohode so zákazníkom a je závislá na spoľahlivosti zákazníka pri platbách faktúru.

Tovar zostáva do úplného zaplatenia a prevzatia majetkom predávajúceho, avšak nebezpečenstvo škody na veci prechádza prevzatím tovaru kupujúcim. Fakturačné údaje kupujúceho nie je možné meniť spätne po odoslaní objednávky.

 

Vrátenie objednaného tovaru – odstúpenie od zmluvy

 

1.1. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru, alebo ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru dohodnutého v kúpnej zmluve prerušil výrobu alebo vykonal také závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností predávajúceho vyplývajúcich z kúpnej zmluvy alebo z dôvodov vyššej moci, alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať, nie je schopný dodať tovar zákazníkovi v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode. Predávajúci je povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať kupujúceho a vrátiť mu už zaplatenú zálohu za tovar dohodnutý v kúpnej zmluve v lehote do 15 dní od oznámenia o odstúpení od zmluvy a to prevodom na účet určený kupujúcim.

1.2. Kupujúcemu vzniká právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy bez uvedenia dôvodu za podmienok upravených zákonom č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len “Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru”) a to do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. Kupujúci má právo v rámci tejto lehoty tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom ako je obvyklé pri nákupe v klasickom „kamennom“ obchode. Odskúšať však neznamená začať tovar používať a následne ho vrátiť predávajúcemu. Tovar sa považuje za prevzatý kupujúcim okamihom, keď kupujúci alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa

a) tovary objednané kupujúcim v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný, alebo ak sa

b) dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu, alebo ak sa

c) tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného tovaru.

1.3. Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že predávajúci včas a riadne splnil svoje informačné povinnosti podľa ust. § 3 ods. 1 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru.

1.4. Kupujúci môže u predávajúceho uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči alebo prostredníctvom formulára na odstúpenie od zmluvy zaslaného na poštovú adresu predávajúceho a to Feva Slovakia SK s.r.o., Estónska 50, 821 06 Bratislava, Slovenská republika.

1.5. Odstúpenie od kúpnej zmluvy prostredníctvom formulára na odstúpenie od zmluvy podľa prechádzajúceho bodu týchto všeobecných obchodných podmienok musí obsahovať údaje v ňom požadované a to najmä presnú špecifikáciu tovaru, dátum objednania, meno a priezvisko spotrebiteľa/spotrebiteľov, adresa spotrebiteľa/spotrebiteľov, podpis spotrebiteľa/spotrebiteľov, spôsob, akým má predávajúci vrátiť už prijaté plnenie najmä číslo účtu a/alebo poštovú adresu, dátum. Kupujúci je odstúpením od kúpnej zmluvy povinný doručiť predávajúcemu tovar spolu s príslušenstvom vrátane dokumentácie, návodu, záručného listu, dokladu o zaplatení a pod. a v originálnom obale a to zaslaním alebo prinesením na adresu to Feva Slovakia SK s.r.o., Estónska 50, 821 06 Bratislava, Slovenská republika. Odporúčame tovar poistiť. Zásielky na dobierku predávajúci nepreberá.

1.6. Ak kupujúci odstúpi od zmluvy, zrušuje sa od začiatku aj každá doplnková zmluva súvisiaca so zmluvou, od ktorej kupujúci odstúpil.

1.7. Kupujúci môže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy. Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak kupujúci zašle oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.

1.8. Po odstúpení od zmluvy predávajúci vráti kupujúcemu platby, ktoré kupujúci preukázateľne uhradil v súvislosti s uzavretím zmluvy, teda kúpnu cenu Predávajúci však nie je povinný uhradiť kupujúcemu dodatočné náklady, ak si kupujúci zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil kupujúci, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Platby budú kupujúcemu vrátené do 14 dní odo dňa, keď bude predávajúcemu doručené oznámenie kupujúceho o odstúpení od kúpnej zmluvy. Úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký kupujúci použil pri platbe predávajúcemu, ak kupujúci neuviedol iný spôsob úhrady vo formulári na odstúpenie od zmluvy, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.

1.9. Platba za zakúpený tovar bude teda predávajúcim uhradená kupujúcemu až po doručení vráteného tovaru späť na adresu uvedenú v bode 1.5. týchto všeobecných obchodných podmienok alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť podľa toho, čo nastane skôr.

1.10. V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy v zmysle bodu 1.2. týchto všeobecných obchodných podmienok a doručí predávajúcemu tovar, ktorý je použitý a je poškodený alebo neúplný alebo hodnota predmetného tovaru je znížená v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru, má predávajúci voči kupujúcemu nárok na náhradu škody vo výške hodnoty opravy tovaru a uvedenia tovaru do pôvodného stavu resp. právajúci má právo požadovať od spotrebiteľa preplatenie zníženia hodnoty tovaru.

1.11. Kupujúci je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať späť alebo odovzdať predávajúcemu tovar v stave akom ako kupujúci poslal spolu z dokladom o zaplatení a pod. a v originálnom obale.

1.12. Pri odstúpení od zmluvy, kupujúci znáša priame náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. Priame náklady spojené s vrátením tovaru nemožno primerane vypočítať vopred. Podľa dostupných informácií je predpokladaný odhad týchto nákladov v závislosti od veľkosti, hmotnosti tovaru, vzdialenosti odkiaľ sa uskutočňuje vrátenie tovaru a od cien za ktoré kupujúcim vybraný prepravca poskytuje svoje služby vo výške od 10 € do 500 €.

1.13 .1 Pri odstúpení od zmluvy  ktorá bola dodaná  v súlade s požiadavkou resp. (objednávkou) odberateľa , nie je reklamácia a preto si dodávateľ vyhradzuje právo účtovať storno poplatok vo výške 30 % z hodnoty vráteného tovaru.

1.14. V prípade, že kupujúci nesplní niektorú z povinností uvedených v bodoch 1.4. a 1.5. týchto všeobecných obchodných podmienok, odstúpenie od kúpnej zmluvy nie je platné a účinné a predávajúci nie je povinný vrátiť všetky preukázateľné platby podľa bodu 1.8. týchto všeobecných obchodných podmienok kupujúcemu a zároveň má nárok na úhradu nákladov spojených s odoslaním tovaru naspäť kupujúcemu.

1.15. Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy predmetom ktorej je predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa.